Ta hand om ditt hus

Varje gammalt hus är unikt och har sina egna förutsättningar, utifrån byggnadshistorik, tekniska egenskaper, mikroklimat osv. Några grundläggande råd kan ända sägas gälla för all bebyggelse; Visa respekt för huset och dess historia, anpassa material och metoder till de specifika förutsättningarna. Ha bra rutiner och genomför löpande underhållsåtgärder, då kan man undvika framtida skador som kan komma att kräva stora renoveringar.

Huspärm

Som nybliven husägare funderar man genast på hur originalplanlösningen såg ut, vilken färg har använts, vilket bruk är det i fogarna, är det dränerat osv. För att underlätta för både dig själv och för framtida ägare så sammanställ all information om din fastighet i en huspärm. Här kan man spara allt från gamla och nya fotografier till ritningar, kvitton och beskrivningar. Här kan du hitta ett förslag på upplägg till din huspärm.

Traditionella och beprövade material

Traditionella material som exempelvis slamfärg, linoljefärg, kalkbruk, trä och lertegel har provats ut under mycket lång tid och materialen ger en speciell karaktär till bebyggelsen. De traditionella materialen är generellt underhållsvänliga, de samspelar bra och har ett känt och ofta vackert åldrande. Det är bra att vara medveten om att materialkvalitet och innehåll i tidigare beprövade produkter kan ha förändrats över tid, virkeskvalitet och komponenter i färgen är inte alltid samma som förr i tiden. Läs på och anlita/rådslå med hantverkare som är vana att arbeta med kulturhistorisk bebyggelse.

Var rädd om originalet

En kopia går aldrig att jämföra med en originaldel, var därför rädd om originalet. Behåll byggnadens stomme, planlösning och fasta inredning i möjligaste mån. Reparera delar istället för att byta hela partier, t ex så kan ett bottenstycke i en fönsterbåge enkelt bytas av den händige. En god byggnadsvårdare behåller även sådana delar som inte fyller någon praktisk funktion men som berättar om byggnadens historia, till exempel vedspisar och kaminer. Riv inte bort alla ytskikt för att leta efter äldre spår, utan gör istället stickprov på undanskymda ställen. Om du vill undersöka stommens kondition, börja med att titta där det finns anledning att misstänka skador, såsom under fönstren. Återanvänd äldre byggnadsmaterial som snickerier, fasadpaneler, takpannor, fönster och dörr, och spara gärna för framtida behov om någon del inte återanvänds direkt.

Långsiktiga och reversibla lösningar

Vid ombyggnationer och renoveringar bör man välja åtgärder som är långsiktigt hållbara, det är en stor fördel om man ser till helheten från början för att få lösningar som fungerar på sikt och som samspelar väl med varandra. Ska ett originalutförande ändras så välj reversibla lösningar så förändringen är möjlig att återställa till ett tidigare utförande. Gör det möjligt att se spåren för framtida ägare.

Patina

Förändringar som gjorts genom åren är en del av byggnadens historia och det är naturligt att husen åldras.  Ett visst slitage kan ge huset en patina, en väderbiten träpanel eller ett åldrat lertegel är ofta vackert och förstärker känslan av tidens gång. Men när ett ytligt slitage övergår till en skada måste skadan åtgärdas, och patina ska inte sammanblandas med eftersatt underhåll som riskerar att leda till förfall.

Växtlighet

Plantera inte träd eller buskar tätt inpå fasaden, rötter riskerar att skada grundläggningen och grenar kan orsaka mekanisk skada på puts och trä. Inga rabatter med jordbäddar bör anläggas direkt mot fasad eftersom jorden binder vatten och riskerar att orsaka rötskador på trä eller frostsprängning av puts. Vill man ha klättrande växter på fasaden kan man med fördel låta dessa växa på en spaljé, och inte direkt på fasaden, detta för att skona både fasaden och också växten om man måste komma åt och underhålla sin fasad.

Grunden

Håll grunden torr och plana ut markytan så att regnvatten rinner från huset. Ventilerna i grunden bör vara öppna under den torra delen av året för att förhindra att det blir fuktigt i grunden, se till så att de är försedda med nät så att inte djur kan ta sig in.

Taket

Minst en gång om året bör man se över sitt tak för att upptäcka eventuellt läckage på ett tidigt stadium och också rensa det från nedfallna grenar och löv. Har du ett tegeltak så se till att alla pannor ligger som de ska och att de är i gott skick, byt enstaka dåliga pannor. Undersök speciellt mötet mellan murstock/skorsten och tak, kontroller plåtningen på utsidan och se på insidan om det uppstått några skador, såsom sprickor eller fuktfläckar.

Hängrännor, stuprör och andra plåtdetaljer

Att vattenavrinningen fungerar är mycket viktigt för att undvika fuktskador på stomme och fasad, kontrollera takavvattningen både vår och höst och rensa ståndrännor, hängrännor, stuprör och lövsilar från löv och grenar. Se till att hängrännan är hel och att inget vatten blir stående i rännan, i så fall behöver rännkrokarna justeras så att fallet blir bra. Kontrollera så att stuprören är hela och att svepen är intakta, skarvarna ska vara vända ut från fasaden för att man inte ska få vattenstänk på fasaden vid eventuellt läckage. Är stupröret igensatt kan det rensas med ett rensband avsett för avlopp. För att undvika att löv och barr åker ner och stoppar upp i rören kan en boll av hönsnät tryckas fast i tappstycket (övergången mellan hängränna och stuprör). Stuprör som börjar rosta invändigt kan impregneras genom att en linoljedränkt (rå linolja) trasa dras igenom röret.

Kontrollera att fönsterbleck och plåtar ligger som de ska så inte vatten tränger in på olämpliga ställen.

Järnbeslag

Omålade järnbeslag som nyckelskyltar och bandgångjärn ska underhållas kontinuerligt. Sitter de stadigt så borsta med stålborste på plats och pensla med rå linolja. Undvik att borsta på anslutande trä. Sitter inte beslagen fast ordentligt så är det bättre att ta ner dem och borsta och olja båda sidorna och sedan montera fast dem igen.

Städa varsamt

Generellt rekommenderas torra rengöringsmetoder interiört, och vid våttorkning så använd minimalt med vatten. Ett ph-neutralt allrengöringsmedel eller ett handdiskmedel är bra till nästan all fuktig rengöring, såsom exempelvis till snickerier. Man ska inte använda grönsåpa till linoljefärgsmålade ytor.

Golv

Trägolv som är lackade eller oljade ska inte blötas, utan vid våttorkning så använd en väl urvriden skurduk/mopp. Till oljade golv kan en återfettande såpa (INTE vanlig gul- eller grönsåpa) med fördel tillsättas.

Skurgolv är ett golv av obehandlat trä som bara skuras med såpa och kallt vatten. Dammsug eller sopa golvet väl så att inte lös smuts blöts upp under skurningen. Blanda ca 2-3 dl fet såpa, gärna linoljesåpa, i 10 lit kallt vatten (använd kallt vatten, annars blir träet grått) och skura i brädornas längdriktning. Skölj av med kallt vatten och torka upp överblivet vatten med en urvriden trasa. Ett skurgolv rengörs sedan bara med såpa och vatten.

Linoleummatta kan våttorkas med lätt fuktad trasa eller mopp men använd inte hett vatten och tänk på att torka bort fukt direkt eftersom linoleummattan annars kan skadas. Använd ett ph-neutralt allrengöringsmedel eller handdiskmedel. Använd inte såpa, den kan lösa upp linoljan i mattan.

Stengolv mår bäst av att dammsugas och torrmoppas, vid våttorkning ska sparsamt med vatten används. Kalkstens- och marmorgolv våttorkas med stensåpa. När såpan byggt upp ett skikt som blir smutsigt rengörs stengolvet med ett milt ph-neutralt allrengöringsmedel för att få bort skiktet. Granitgolv ska aldrig våttorkas med såpa, utan bara med ett ph-neutralt allrengöringsmedel. Polish eller medel med olja eller vax ska inte användas på sten eftersom det kan sätta igen stenens porer.

Fönster

Putsa gamla fönster med sparsamt med vatten så det inte rinner in mellan båge och glas, använd vatten med lite handdiskmedel och gamla bomullstrasor som inte luddar. Undvik moderna fönsterputsmedel då dessa ofta lämnar en hinna på glaset. Rengör även karmen och rännan i karmbotten, gärna med målartvätt för att få bort föroreningar som kan binda fukt. Om fönstren nyligen är målade, öppna gärna bågarna då och då så att de inte fastnar i varandra.