FAQ Byggnadsvård

Är mitt hus k-märkt?

Idag används oftast det äldre ordet ”k-märkt” som ett samlingsnamn för olika typer av skydd. Det juridiska skyddet som kommunen kan sätta på en byggnad är skyddsbestämmelser, varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud som man skriver in i detaljplanen. De markeras oftast med bokstäverna q, k och r på detaljplanekartan, därifrån kommer det senare begreppet ”q-märkt”. Du kan hitta gällande detaljplaner på stadens hemsida.

Stora delar av Helsingborg har gamla detaljplaner utan dessa typer av skydd. Därför tar vi i Helsingborgs stad fram bevarandeprogram som täcker större områden och som pekar ut vilka byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. De används som underlag för bygglovsprövningen. Bevarandeprogrammen hittar du här. Det finns även ett Natur- och kulturprogram för landsbygden som pekar ut värden mer översiktligt.

Utöver de skydd som kommunen kan sätta på en byggnad finns det byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, dessa hanteras av länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet.

Men tänk på att Plan- och bygglagen säger att ändringar i alla byggnader ska göras med varsamhet och att särskilt värdefulla kulturmiljöer inte får förvanskas, det gäller oavsett om byggnaden har pekats ut i något kommunalt dokument eller ej. Bara för du inte hittar ditt hus i någon av länkarna ovan betyder det inte att huset inte kan ha höga kulturvärden.

Krävs det bygglov för att byta fönster?

Frågor vad som är bygglovspliktigt eller inte svarar bygglovsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen. Vissa miljöer omfattas av utökad bygglovplikt, och i vissa fall krävs även bygganmälan vid underhåll. Du kan läsa mer om fönster här.

Jag ska renovera fasaden på mitt k-märkta hus, vad ska jag tänka på?

Tänk på att det kan behövas bygganmälan eller i vissa fall även bygglov trots att det rör sig om underhåll och görs lika befintligt. Du hittar tips om hur du planerar din renovering på ett varsamt sätt i vår guide.

Jag är spekulant på att köpa ett hus men har fått reda på att det omfattas av ett bevarandeprogram. Vad innebär att huset är rödklassat och vad får jag göra för förändringar?

Bevarandeprogrammen är inte juridiskt bindande skydd utan fungerar som en vägledning i bygglovprövningen. Det är i bygglovsprövningen som det slås fast vad som är möjligt att förändra med hänsyn till kulturvärdena.

Olika byggnader är olika tåliga för förändring, vad som är en varsam förändring på ett flerbostadshus från 1910-talet kanske inte är det på en villa från 1940-talet. Det generella rådet är att begränsa ingreppen och utgå från den specifika byggnadens egenskaper och karaktär. Du kan läsa mer om varsam ombyggnad på Boverkets hemsida. 

Om du har specifika förändringar som är avgörande för ditt husköp kan du höra av dig till oss för att få en fingervisning om ifall åtgärden kan räknas som varsam. Men du kan aldrig bli garanterad att få göra en förändring innan den har prövats i bygglov.

Läs mer om byggnadsvård på Boverkets webbplats.

Grannens hus förfaller, får man låta en kulturmiljö bara stå?

Nej alla fastighetsägare är skyldiga att underhålla sina byggnader. Har man ett hus som är särskilt värdefullt är man dessutom skyldig att underhålla det så att det kulturhistoriska värdet bevaras. Det står i Plan och bygglagens 8 kap 14§. Om du ser ett hus som inte tas hand om kan du anmäla det till stadsbyggnadsförvaltningen. Du kan vara anonym.