Carl Möller

Carl Möller är skapare av det zoologiska museum som köptes in till Helsingborgs museum 1906 och som bestod av fåglar, fågelägg samt insekter, mestadels fjärilar och skalbaggar.

Carl Philip Mauritz Möller föddes 1828 i Helsingborg, och växte upp i Norrvidinge, där fadern var kyrkoherde och prost. Carl och hans två bröder ägnade sig tidigt åt fågelstudier handledda av den natur- och jaktintresserade fadern. Vid denna tid sköt ornitologer sina studieobjekt. Möller skrev in sig vid Lunds universitet 1845 och tog kameralexamen 1849. Under studietiden i Lund gjorde han sig också känd både som en kunnig ornitolog och en duktig skytt. Både Carl och hans far var redan i mitten av 1840-talet medlemmar i Zoologiska Jägaresällskapet i Lund. Han bidrog tillsammans med fadern och sin yngre broder Otto till Sven Nilssons arbete vid Zoologiska museet i Lund och hans verk ”Skandinavisk Fauna”. Sven Nilsson var professor i Lund 1832–56 och brukar kallas den svenska ornitologins fader.

Carl Möller anställdes som förvaltare under ett tiotal år på Torups och Rönneholms gods hos baron Coyet och ägnade sig åt skogs- och jordbruk. 1862 flyttar han in på Vedelsbäck gård i Stehag socken, Eslövs kommun, nära Ringsjön på ett arrendekontrakt. Carl Möller tituleras då patron, disponent men också omväxlande arrendator och lantbrukare eller possessionat och godsägare. Av allmogen i Stehagstrakten kallades han rätt och slätt ”krågeskytten”. Driften av gården var ingen heltidssyssla utan det blev gott om tid för naturstudier. Carl utvecklar också en skicklighet i att stoppa upp fåglar.

1863 gifter sig Carl med Augusta Lindequist. Mellan 1864 och 1878 fick makarna Möller åtta barn, tre döttrar och fem söner. Efterhand som Möllers barn uppnådde lämplig ålder skickades de alla ut på insamlingsexpeditioner. Förutom hjälp av barnen fick Carl Möller också hjälp av svågern och amatörentomologen Carl Lindequist från Rönnemölla. I gårdens östra flygelbyggnad inreds ett privatmuseum. Det är denna samling Helsingborgs museum köper. Familjen Möller etablerade också en naturaliehandel på gården. De sålde uppstoppade fåglar och ”typsamlingar” av insekter till både privatpersoner och skolmuseer. Stehag dyker ofta upp på lokaletiketter till insekter och fåglar, men även andra orter från trakten av Ringsjön i slutet av 1800-talet. Bidrog gjorde även studiekamraterna och yrkesentomologerna Carl Gustaf Thomson och Carl Roth från Lunds universitets entomologiska museum. Yngste sonen Otto var den ende av barnen som yrkesmässigt kom att ägna sig åt zoologi och entomologi.

Att resa med tåg till Stehag gick smidigt, då Södra stambanan öppnades förbi Eslöv i mitten av 1850-talet. Möller var känd för sin gästfrihet. Extra rum med bäddar fanns i huset. Gästerna kom för samvaro och exkursioner i den vackra, entomologiskt givande Ringsjötrakten. Möllers samlande bedrevs planmässigt och metodiskt. Fram till 1870-talet var det ornitologin som upptog hans intresse. I sitt privata museum kunde han visa upp 2 000 monterade fåglar, varav en del var ungar i dundräkt, något av Möllers specialitet. Möllers äggsamling var också imponerande med nästa 1 000 kullar. När Möller i slutet av 1870-talet fått det mesta i fågelväg, började han samla insekter och är då i 50-års åldern. Entomologistudierna började med dagfjärilar. På 1880-talet börjar Möller också samla skalbaggar, till sig själv men också till Thomson och Roth. Skalbaggsamlingen tillkom på kort tid. Under 1880-1884 samlade Möller 70% av de skalbaggar han lämnade efter sig. Men Möller monterade inte sin sista fågel förrän 1899, en kungsfiskare. Det året fyllde han 71 år och led av svår reumatism samt dålig syn. Carl Möller avlider sedan 1901.

Möller etiketterade sina fynd på ett detaljerat sätt, vilket inte var vanligt på hans tid. Möllers samlingar utgör därför en mycket värdefull dokumentation av faunan för 100-150 år sedan då stora utdikningsprojekt genomfördes av Ringsjön. En stor del av etikettuppgifterna är dataregistrerade och kan användas vid forskning.

Referenser
Jonasson, Thomas. ”Fågelhuset och insektssamlingarna vid Helsingborgs museum –människorna bakom verket”. Museum i 100 år, Kring Kärnan 37 sid 85-103, 2009.

Jonasson, Thomas. ”Patron Carl Möller och hans skalbaggsamling”

Jonasson, Thomas. ”Rödlistade arter i Roths och Möllers skånska skalbaggssamlingar från 1800-talet”.

Jonasson, Thomas. ”Insektssamlingarna på Kulturmagasinet vid Helsingborgs museer –en inventering och förslag till åtgärder

Arkiv; ”Protokoll för Entomologiska Sällskapet i Lund 2011-11-25, i Biologihuset Sölvegatan 35 i Lund”